Медицински центрове

Водещи световни здравни заведения

Здравето на нашите членове зависи до голяма степен от качеството и ефективността на нашата растяща мрежа от клиники и болници по целия свят.

Водещите световни медицински центрове, с които MediGuide работи, са получили международно признание за научната си дейност, клиничния опит в различни специалности, технологичния напредък по отношение на провежданите процедури и най-добрия цялостен клиничен резултат. С други думи, ние Ви осигуряваме достъп до най-добрата налична медицинска информация и методи за лечение.

Вашето второ медицинско мнение се подготвя внимателно от консултативен екип от водещи медици в различни области, свързани със заболяването, а не само от един лекар. Например, при пациент с карцином, екипът обикновено би включвал медицински онколози, лъчетерапевти, онкохирурзи, патолози и специалисти по образна диагностика.

Примерен списък със здравните заведения, с които MediGuide работи:Списъкът със здравните заведения, с които MediGuide работи, се променя периодично, в резултат на усилията, които полагаме, за да гарантираме контрола на качеството.


Най–близо до точното лечение